Historie – Byšičky

Od nepaměti vedla podél původního toku řeky Labe Zemská stezka. Při této stezce vznikla ve 13. století obec Byšice. Důležitost zvyšoval kamenný most vedoucí Zemskou stezku přes tehdy aktivní tok Labe. Původní osada Byšice byla postavena na místě pravěkých sídlišť z doby laténské (5.-1. stol. př. n. l.), o čemž svědčí náhodné archeologické nálezy ze 60. let (20. stol. – pozn.). Ty jsou dnes uloženy v Muzeu Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Ves Byšice a most byly v roce 1421 poničeny zřejmě vojsky Jana Žižky, který tudy táhnul od Kostelce nad Labem ke Kolínu. V průběhu 15. století obec postupně zanikala (podobně jako řada dalších osad v okolí).

Historie

V pramenech ze 16. století je v Byšicích uváděn již jen jeden „osedlý“ (tj. usedlík) a jeden dvůr. Po třicetileté válce (1618-1648) ves i dvůr Byšice zanikly úplně. Na zbytcích původní osady založil majitel lyského panství František Antonín, hrabě Špork v roce 1717 novou vesnici, kterou pojmenoval Byšičky. Obec byla založena zajímavým a dodnes velmi neobvyklým způsobem do kruhu, což bylo považováno za pravzor původních slovanských osad. Takový půdorys, který je nazýván okrouhlice. Dodnes zachován velmi vzácně (např. obec Jestřebice u Mělníka) a je památkově chráněn zákonem.

Byšičky se mohou pochlubit vedle unikátního půdorysu vysoce kvalitní architekturou. Z níž větší část pochází z konce 19. a počátku 20. století. Dochovaly se též příklady starších roubených domů v kožichu z 1. poloviny 19. století.  Ke vsi Byšičky patřil od roku 1780 dvůr Karlov, Tři chalupy a dva mlýny. Jeden mlýn stával nedaleko Karlova a mlýn sv. Anny u Tří chalup na Mlynářské strouze.

“Novodobá” historie

Na konci 19. století byly postaveny další domky podél silnice směrem na východ. Starobyle udržovanou náves dnes dokreslují čtyři mohutné lípy. Mezi nimiž se nachází pseudogotická kaple s obrazem od J.A.Heřmana z téže doby. Kaplička byla 3.října 1888 zasvěcena sv. Václavu. Do současné doby se zachoval z mostu jen zbytek nájezdu přiléhající k východnímu břehu. Dnes již značně zazemněného labského ramene, ve kterém je umístěno zastavení č.13 naučné stezky mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi. Most je zřícen do vody a z velké části zřejmě odplaven při záplavách v dobách, kdy Labe měnilo své koryto. Mostů středověkého stáří je v Čechách zachováno jen velmi málo. Část mostu u Byšiček představuje i přes svoji fragmentárnost velmi unikátní památku.

Obec Byšičky poskytla exteriéry k řadě českých filmů. V roce 1960 se zde natáčel film Procesí k panence. V roce 1994 se zase na slepém rameni Labe točila scéna pro film Příliš hlučná samota. Naposledy se zde v roce 1995 natáčel část seriálu Autodílna. Odborníci vědomi si unikátnosti obce, pečlivým a úzkým výběrem z celého Středočeského kraje, navrhli vyhlášení Vesnické památkové zóny také Byšičkám. Ministerstvo kultury ČR na základě četných protestů místních obyvatel návrh v roce 2004 k velké škodě zamítlo.